Η διδασκαλία της φιλοσοφίας

Γιάννη Τζαβάρα: «Η διδασκαλία της φιλοσοφίας με τη μέθοδο project». Φιλοσοφία και Παιδεία 33 (2004), σελ. 13-16.

 

School children discussing ideas  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτό το άρθρο, που εντάχθηκε στην εισαγωγή του βιβλίου: Γ. Τζαβάρα, Εγχειρίδιο φιλοσοφίας, 3η έκδοση (2006), σελ. 21-34, αναλύει το αν και με ποιους τρόπους μπορεί να διδαχθεί η φιλοσοφία με τη μέθοδο project. Αρχικά διαπιστώνεται ότι αυτή η μέθοδος έχει κοινή αφετηρία με τη φιλοσοφία: τον προβληματισμό. Ο αφηρημένος και μοναχικός προβληματισμός των παραδοσιακών φιλοσόφων παραχωρεί σήμερα τη θέση του σε μια πιο επικοινωνιακή και συνεργατική εποχή. Η παλαιότερη πρόταση του Γ. Τζαβάρα για μια διδασκαλία της φιλοσοφίας μέσω διλημμάτων αναλύεται και εμπλουτίζεται εδώ με έξι μορφές επεξεργασίας αυτών των διλημμάτων: α) εννοιολογική, β) ιστορική, γ) αιτιολογική, δ) ερωτηματική, ε) πρακτική και στ) διεπιστημονική.

 

Για επιστροφή στα "Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις" πατήστε εδώ.