Προβλήματα και προτάσεις

Γιάννη Τζαβάρα: «Προβλήματα και προτάσεις για μια νεοελληνική μετάφραση του Sein und Zeit του Μάρτιν Χάιντεγγερ». Φιλοσοφία (= Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών) 4 (1974), σελ. 449-458.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1. Η μεταφραστική προσπάθεια στο «Είναι και Χρόνος» προϋποθέτει συντονισμένη κυριάρχηση της ορολογίας, σαφή διαχωρισμό των στερητικών, αντίθετων, συνώνυμων, σύνθετων και παράγωγων μορφών μερικών βασικών όρων. 2. Μονοσήμαντη ορολογία απαιτεί την ετυμολογική συνάφεια και τη γραμματική αντιστοιχία των ποικίλων τύπων. 3. Λέξεις που είναι σύνθετες με κοινό συνθετικό, όπως αυτές που σχηματίστηκαν με το ουσιαστικοποιημένο απαρέμφατο Sein (Mitsein, Ganzsein, In-Sein κλπ.), απαιτούν να διατηρηθεί στη μετάφραση το κοινό τους συνθετικό, για να φανεί η ετυμολογική τους συνάφεια. 4. Κρίνεται αναγκαία η καθιέρωση ουσιαστικοποιημένων απαρεμφάτων, επιθέτων και μετοχών. 5. Η εισαγωγή νεολογισμών, που προκύπτει σαν συμπέρασμα από τα παραπάνω, καθιστά μια τέτοια προσπάθεια επικίνδυνο τόλμημα.

 

Για επιστροφή στα Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις πατήστε εδώ.